Dersler
Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiKECTS
İNG101İNGİLİZCE I33
BİL101BİLGİSAYARA GİRİŞ34
MAT171İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK I35
İİB101İKTİSATA GİRİŞ I36
İİB103İŞLETMEYE GİRİŞ36
AİT101ATATÜRK İLKELERİ I22
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS

II. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiKECTS
İNG102İNGİLİZCE II33
BİL102BİLGİSAYARA UYGULAMALARI36
MAT172İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK II36
İİB102İKTİSATA GİRİŞ II37
İİB104İŞLETME YÖNETİMİ36
AİT102ATATÜRK İLKELERİ II22
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiKECTS
DTİ203Serbest Bölgeler36
HKK101Hukuka Giriş36
EAS203GENEL MUHASEBE I36
MTH261İSTATİSTİK I36
DTİ201Dış Ticaret İşlemleri I36
AİT101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I22
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS

IV. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiKECTS
DTİ204GÜMRÜK BİRLİĞİ36
İİB207İşletme Hukuku36
EAS204GENEL MUHASEBE II36
MTH262İSTATİSTİK II36
DTİ202Dış Ticaret İşlemleri II36
AİT102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II22
TOPLAM Yarıyıl KREDİ/ECTS

 

Ders İçerikleri

İNGL 101
İNGL 101 İngilizce I (3 Kredi)
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

MTMK 171
MTMK 171 İşletme ve İktisat için Matematik I (3 Kredi)
Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Denklemler Sistemi ve Üssel-Logaritmik Fonksiyonlar.

BTKL 151
BTKL 151 Bilgi Teknolojilere Giriş I (3 Kredi)
Bilgi Teknolojilere Giriş dersi olan BTKL 151 öncelikle bilgisayarın nasıl işlediğini ve Windows 7 işletim sistemini öğretmektedir. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve öğrencilere ileriki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kulanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.

YNTM 101
YNTM 101 İşletmeye Giriş (3 Kredi)
Bu ders, işletme bilimine ait temel kavramları, işletmelerin kuruluşunu, işletme çeşitlerini, işletmelerde yönetim olgusunu, yönetimin işlevlerini, pazarlama yönetimini, üretim ve finans ile insan kaynakları yönetimini irdelemektedir.

EKON 101
EKON 101 İktisata Giriş I (3 Kredi)
İktisada giriş dersinin amacı; toplumsal bilim olarak iktisat kavramının incelenmesi ve ekonominin işleyişini,derinliğini ve gücünü öğrencilerle tanıştırmaktır. Derste temel mikroiktisadi konular irdelenerek öğrencilerin iktisat ile ilgili temel kavramlar ve bunlar arasındaki ilişkileri kavramaları sağlanmaktadır. Ekonominin kapsamı, temel ekonomik problemler, kıtlık, arz-talep ve piyasa dengesi, esneklik, üretim süreci ve kar maksimizasyonu, tüketici tercihleri, kısa ve uzun dönem maliyetler ve çıktı kararları bu derste incelenecek temel konuları oluşturmaktadır.

ATA 101
ATA 101 Atatürk İlkeleri I (0 Kredi)
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

TUR 101
TUR 101 Türk Dili I (0 Kredi)
Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi Türkçe’nin tarihsel gelişiminden başlayıp, yazım kurallarına, dilekçe yazmadan, kaynakça göstermeye kadar.

İNGL 102
İNGL 102 İngilizce II (3 Kredi)
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

MTMK 172
MTMK 172 İşletme ve İktisat için Matematik II (3 Kredi)
Matrisler, Determinantlar, Limit, Türev, İntegral ve Uygulamaları.

BTKL 152
BTKL 152 Bilgi Teknolojilere Giriş II (3 Kredi)
Windows, Windows Komutları, pencere komutları çalışma, Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel ve Microsoft Power Point Proje hazırlanması. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve Öğrencilere ilerki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kulanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.

YNTM 102
YNTM 102 İşletme Yönetimi (3 Kredi)
Bu dersin amacı, işletme yönetiminin temel kavramlarını öğrenciye benimseterek ileri dönemlerdeki derslere hazırlık yapmaktır. Dersin içeriğinde işletme yönetimi ve yöneticilere ilişkin kavramlar aktarılır. Tarihte yönetim bilimlerinin geçirdiği evreler ve bugüne kadarki yönetim modelleri tartışılarak çağdaş yönetim yaklaşımları gösterilir. İşletme yönetiminin iç ve dış çevreyle ilişkisi ortaya konur. Yönetim süreci (planlama, karar verme, organizasyon, yöneltme ve kontrol) aktarılır.

EKON 102
EKON 102 İktisata Giriş II (3 Kredi)
İktisada giriş II dersinin amacı; arz ve talep, enflasyon gibi, iktisat ile ilgili temel kavramları, iktisadi olgular ve bunlar arasındaki sistematik ilişkileri, günümüz ekonomi ve politik ilişkilerine kaynaklık eden ve yön veren temel iktisadi okulların bakış açılarını öğrencilere iletmektir. Makroiktisada giriş, ulusal üretim ve milli gelir ölçümü, işsizlik, enflasyon, uzun dönem büyüme, toplam harcama ve denge çıktı düzeyi, para arzı ve federal rezerv sistemi, para telebi ve denge faiz oranı, mal ve para piyasalarında toplam talep, toplam arz ve denge fiyat seviyesi, makroiktisatta emek piyasasI bu derste incelenecek temel konu başlıklarıdır.

ATA 102
ATA 102 Atatürk İlkeleri II (0 Kredi)
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

TUR 102 Türk Dili II (0 Kredi)
Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi Türkçe’nin tarihsel gelişiminden başlayıp, yazım kurallarına, dilekçe yazmadan, kaynakça göstermeye kadar hemen hemen tüm konular öğrencilere verilmektedir.

DTİ 203
DTİ 203 Serbest Bölgeler (3 Kredili)
Bu dersle öğrenciler, serbest bölgelerin dış ticaretteki yerini, çeşitlerini, mevzuatlarını ve uygulamalarını öğreneceklerdir.

MTMK 281
MTMK 281 İstatistik I (3 Kredili)
Temel Kavramlar ve Seriler, Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri, Olasılık uzayları. Olasılık hesapları. Rasgele değişkenler ve rasgele değişkelerin birinden bağımsızlığı. Dağılım fonksiyonları ve özellikleri. Beklenen değer, varyans, kitle momentleri, örneklem momentleri, örneklem momentlerinin yakınsama özellikleri. Kovaryans. Korelasyon.

MHSB 201
MHSB 201 Finansal Muhbasebe I (3 Kredi)
Temel kavramlar ve muhasebe ilkeleri, muhasebe eşitliği, hesap grupları ve hesapların sınıflandırılması, kullanılan defterler, envanter defterinin hazırlanması, açılış bilançosu’nun oluşturulması, dönem içi yevmiye ve defteri kebir kayıtları, katma değer vergisi ve muhasebe kaydı, genel geçici mizanın hazırlanması, dönem sonu ayarlama kayıtları, dönem sonu kesin mizanın hazırlanması, kapanış kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması konularını içeren bir derstir.

YNTM 206
YNTM 206 Hukuka Giriş (3 Kredi)
Toplum Yaşamı; Sosyal Düzen Kuralları; Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Düzen Kurallarının Karşılaştırması; Hukuk Kuralının Analizi - Yaptırım - Hukukun Anlamı; Gelenek Hukuku; Hukuk Kaynağı Olarak Kanunlar; Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi; Tüzükler ve Yönetmelikler; Çeşitli Hukuk Sistemleri; Kanunlaştırma Hareketleri; Yargısal İçtihatlar; Bilimsel İçtihatlar; Hukukun Özel Hukuk - Kamu Hukuku Ayrımı; Özel Hukukun Bölümleri; Kamu Hukukunun Bölümleri.

DTİ 201
DTİ 201 Dış Ticaret İşlemleri I (3 Kredili)
Ders dış ticaret işlemlerine ait temel konuları içermektedir. Bu konular Dış Ticarette Temel Kavramlar, Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Ödeme Şekilleri, İhracat İşlemleri, İthalat İşlemleri, Kambiyo Mevzuatını içermektedir.

DTİ 204
DTİ 204 Gümrük Birliği (3 Kredili)
Bu derste ilk nce küreselleşmenin gelişimi anlatılarak dış ticaretin artan önemi vurgulanmakta ve daha sonar ise dünya ticaretinde gümrük birliğinin önemi anlatılmaktadır.

MHSB 202
MHSB 202 Finansal Muhbasebe II (3 Kredi)
Aktif hesaplar, dönen varlıkların kaydedilmesi, duran varlıkların kaydedilmesi, amartisman yöntemleri, stok değerleme yöntemleri, varlıkların elden çıkarılmasının kaydedilmesi ve maddi olmayan duran varlıklarla ilgili kayıtlar, pasif hesaplar, kısa vadeli yabancı kaynakların kaydedilmesi, uzun vadeli yabancı kaynakların kaydedilmesi, öz kaynakların kaydedilmesi, gelir, gider ve maliyet hesapları ve bu hesapların kaydedilmesi konularını içeren bir derstir. Varlık Hesapları, Kaynak Hesapları (Borçlar), Özkaynaklar, Gelir Tablosu ve Satışlar Maliyeti Tablosu Hesapları, Gelir Heapları, Gider Hesapları, Maliyet Hesapları, Menkul Varlıklarla ilgili İşlemler, Nakit Akım Tablosu, Finansal Analiz.

MTMK 282
MTMK 282 İstatistik II (3 Kredi)
Örnekleme kavramı, istatistik, örneklem istatisklerinin dağılımları, parametre tahmini. Tahmin edicilerin bulunma yöntemleri, en küçük kareler, momentler ve en çok olabilirlik yöntemi. Tahmin edicilerde aranan özellikler. Yeterlilik, tutarlılık, etkinlik, yansızlık. Düzgün en iyi yansız tahmin ediciler. Hipotez testleri. Testlerin bulunma yöntemleri, hata olasılıkları ve testlerin gücü ve güç fonksiyonu.

YNTM 207
YNTM 207 İşletme Hukuku (3 Kredi)
Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Rekabet Hukuku, Tüketici Hukuku.

DTİ 202
DTİ 202 Dış Ticaret İşlemleri II (3 Kredili)
Bu ders dış ticaret işlemleri I dersinin devamı olur amacı aynı şekilde öğrencilere dış ticaretin genel esasları ve işleyişinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu derstedış ticarette diğer rejimler, fiyatlandırma ve stratejiler, finansman, dış ticaret şirketleri ve serbest bölgeler v.b. konular işlenecektir.