BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiTUK
İNG101İngilizce I3
MOD105Teknisyenlik Matemetiği I3
TR101Teknik Resim3
İNT144Yapı Malzemeleri3
İNT121Statik3
BİL101Bilgisayar ve Ofis Uyg.3
AİT101Atatürk İlke Ve İnkilap Tarihi I2
KAM100Kampüse Uyum0
Toplam Kredi

II. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiTUK
İNG102İngilizce II3
MOD017Teknisyenlik Matematiği II3
TR102Bilgisayar Destekli Çizim3
İNT104Topoğrafya I3
İNT122Mukavemet3
İNT145Beton Teknolojisi3
TUR101Türk Dili3
Toplam Kredi

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiTUK
İNT251Karayolu İnşaatı3
İNT284Çelik Yapılar3
İNT271Hidrolik ve Hidroloji3
İNT281Betonarme I3
İNT201Bilgisayar Destekli Tasarım I3
İNT261Zemin Mekaniği I3
İNT200Yaz Stajı3
Toplam Kredi

IV. Yarıyıl

Ders KoduDersin İsmiTUK
İNT231İşletme Yönetimi3
İNT233Yapı Metrajı ve Maliyeti3
İNT262Zemin Mekaniği II3
İNT282Betonarme II3
Xxx 000TSEÇ I3
Xxx 000TSEÇ II3
Toplam Kredi
Ders İçerikleri

KİM 101
KİM 101 – Genel Kimya (4-1) 4
Genel kavramlar, Maddenin yapısı ve özellikleri, Enerji, Atom teorileri, Kimyasal bağlar, Çözeltiler, Asitler ve bazlar, Genel metal kimyası, Elektrokimya, Organik kimya, Elektronik sanayisinde önemli katı ve sıvılar

İNG 101
İNG 101 İngilizce I (3-0) 3
Hedef öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, gramer düzeyini yükseltmek ve kelime haznesini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp, yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili işleyip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır.

BLG 101
BLG 101 Bilgisayara Giriş (2-3 ) 3
Bilgisayar ve programlamaya temel giriş. Bilgisayarlar, bileşenleri, terminoloji, çevre birimleri, işletim sistemleri. Yazılım, yazılım araçları ve paket programlar. MS Office; (Word uygulamaları, Excell aplikasyonları, PowerPoint sunum ve Access). Programlama; Algoritmalar, akış diyagramları, girdi-çıktı deyimleri, döngü ve diziler. Dosya, prosedürler ve gelişmiş ifadeler kullanarak veri alışverişi. Fortran veya Visual Basic veya diğer diller ile Programlama. İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere programlama uygulamaları.

MAT 101
MAT 101 Matematik I (4-1) 4
Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik. Türevler. Ortalama değer bulma teoremi. Grafik çizme, belirli integraller, belirsiz integraller, Logaritmik, eksponansiyel, trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri. L’Hopital kanunu. İntegral teknikleri belirli integrallerin uygulamaları.

FİZ 101
FİZ 101 Genel Fizik I (4-1) 4
Birimler, vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, temel kuvvetler, hareket kanunları, iş ve enerji, dairesel hareket, hareket kanunlarının uygulamaları, potansiyel enerji, enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, dönme hareketi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, tork, statik denge, titreşim hareketi, evrensel çekim kuvveti, basınç ve akışkan mekaniğinin temelleri.

MAT 102
MAT 102 Matematik II (4-1) 4
Polar Koordinatları ve çizimleri. Belirli integrallerin uygulamaları. Polar Koordinatlarında alan hesaplaması. Seriler, üstlü seriler ve Taylor seriler. Vektör fonksyonların kısmi türevleri. Vektörlerde toplama.İki katlı integraller, iki katlı integrallerde bölge dönüşümleri. İki katlı integrallerin uygulamaları. Üç katlı integraller. Üç katlı integrallerde bölge dönüşümleri. Üç katlı integrallerin uygulamaları. Kısmi türevler. Gradiant, Sınırsız Green teoremi ve Stock teoremi. Bağlı olduğu ders : MAT 101

FİZ 102
FİZ 102 Fizik II (4-1) 4
Kütlü merkezi, sabit bir eksen etrafında dönme (açısal özellikler, hareket denklemleri, tork, eylemsizlik momenti, dönme kinetik enerjisi), Genel Dönme Hareketi (tork vektörü açısal momentum, açısal momentul korunumu), statik denge, elastisite ve kırılma, (statik, stabilite ve denge, elastisite, gerilme, gerinme, kırılma, makaslar ve köprüler, kemerler ve kubbeler) Akışkanlar yoğunluk, basınç, Paskal İlkesi, Yüzerlilik ve Archimedes İlkesi, Akışkanların Akışı, Bernoulli Denklemi).

İNG 102
İNG 102 İngilizce II (3-0) 3
Öğrencilere teknik, endüstriyel ve bilimsel açıdan gerekli olan günlük konuşma İngilizcesini temel düzeyde kullanmaları sağlanır. Eğitim sürecinde öğrenilerin İngilizce dilini günlük hayatta kullanma becerilerini geliştirme, mühendislik alanında kullanabilecekleri genel İngilizce dil bilgisi, kelimehaznesi ve okuma-anlama ve anlatabilme becerisini kazanmaları sağlanır. Konuşulan İngilizce temelden başlanarak ileriye götürülmektedir. Öğrenciler kendi alanlarında ihtiyaç duyacakları bilgiye kavuşarak özel konular, tanıdıkları yerler ve etkinlikler hakkında konuşabilmeye başlarlar. Öğrenciler bir proje hazırlayarak İngilizce sunum ve konuşma tekniklerine hakim olmaları sağlanır.

TD 102
TD 102 Teknik Çizim (2-03) 3
Teknik çizime giriş. Çizim aletlerinin tanıtımı ve kullanımı. Teknik yazı, çizgiler, çizgilerin geometrisi. Ölçekli çizim. Ölçülendirmeler. Şekillerin geometrik açılımı. Şekillerin tanıtımı, görünüşlerin çizilmesi. Üç boyutlu çizim, izometrik görünüşler, oblik görünüşler. Kesit çizimleri. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri için örnek çizimler.

JEO 102
JEO 102 İnşaat Mühendisleri İçin Jeoloji (3-1) 3
Jeolojiye giriş, yerküre, jeolojik zaman, levha tektoniği, mineraller ve kayalar, yapısal jeoloji, aşınma, yeraltısuyu. Heylanlar ve diğer oluşumlar. Depremler ve volkanik aktiviteler. Jeolojik haritalar ve kesitler. Jeolojinin mühendislik üzerindeki uygulamaları.
Bağlı olduğu ders: ENG 101

MAT 201
MAT 201 - DİFERANSİYEL DENKLEMLER (3-1) 3
Diferansiyel denklem tanımı ve ilkel fonksiyon. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri. Birinci mertebeden diferansiyel denklem uygulamaları. İkinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm teknikleri; homojen çözüm, mertebe indirgeme, sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemlerin homojen çözümü, farklı gerçek kök olması durumu, katlı kök olması durumu, karmaşık kök olması durumu, homojen olmayan çözümün bulunuşu. Belirsiz katsayılar metodu. Laplace dönüşümü, ters Laplace dönüşümü, doğrusallık, türev ve integrallerin Laplace dönüşümü, diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümleri, kısmi kesirlere ayırma, örnek uygulamalar. Doğrusal elektrik devrelerinin diferansiyel denklemlerinin elde edilmesi, Laplace dönüşümü ile çözümlenmesi. Periyodik fonksiyonlar, trigonometrik seriler, Fourier serileri, Euler formülleri. Tek ve çift fonksiyonlar, integral almadan Fourier katsayılarının belirlenmesi, Fourier integralleri.

MAT 203
MAT 203 (MATE 350) - İstatistik ve Olasılık (3-1) 3
İstatistik ve Olasılık tanımı. Olasılık aksiyonları. Olasılık ve istatistiğin uygulama alanları. Kesikli olasılık, rasgelesellik, sonlu olasılık uzayı, olasılık ölçüsü, şartlı olasılık, Bayes teorisi. Kesikli rasgele değişkenler, binomal, poisson, geometrik dağılımlar. Ortalama ve varyans. Tamsayı rasgele değişkenler. Sürekli rasgele değişkenler, üssel ve normal dağılım, olasılık yoğunluk fonksiyonları. Ortalama ve varyans hesabı, merkezi limit teorisi, bileşik dağılımlar. Doğrusal regresyon ve korelasyon. Çoklu doğrusal regresyon. İstatistiksel tahmin teorisi. Ki-kare testi. Eğri uydurma. Örnekleme dağılımları, örneklemenin doğası ve aracı, örneklemeye rasgele yaklaşımlar, basit yöntem, düzleştirilmiş örnekleme, salkım örnekleme (clustering). Veri analizi, grafiksel ve sayısal işlemler. Markov zincirleri, kuyruklama.

TCE 221
TCE 221 Statik (4-1) 4
Rijit cisimler, vektörler, kuvvet, eşdeğer kuvvet, bileşke kuvvet ve moment kavramları, statik denge. Taşıyıcı sistemler, kafes sistemler, kirişler. Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarının kesme ve integral metodları ile çizimi. Alanlar, bileşik alanlar ve merkezleri, atalet moment, çarpım atalet momenti, asal eksenler ve asal atalet momentleri.
Bağlı olduğu ders : PHY 102

TCE 231
TCE 231 Mühendislik Ekonomisi (3-1) 3
Mühendislik ekonomisinin prensipleri. Faiz, paranın zamana göre değeri. Mühendislik değer analizleri. Enflasyon, değer hesaplamaları, değerin zamana göre azalmaları ve değerin kaynağına göre azalması. Alternatif seçimi. Bilgisayar uygulamaları. İnşaat ve yapı projelerinin ömür devir maliyetleri. Ana vergilendirme.

TCE 241
TCE 241 Malzeme Bilimi (4-1) 4
Cisimlerin iç yapısı, atomlar arası bağlar. Kristal yapı. Cisimlerin fiziksel ve mekanik özellikleri. Basınç ve çekme gerilmelerinde davranış. Kırılma, sertlik ve malzemede yorulma.

MAT 202
MAT 202 İleri Matematik (3-1) 3
Matriks Özellikleri, Matriks Cebiri, Eşitlik Sistemlerinin Çözümü (Cramer kuralı, invers kuralı, kofaktör kuralı), Fourier Serileri, Fourier Serilerinin Komplex Forumu, Fourier İntekralleri, Ordinal Diferansiel Denklerinin Kuvvet Serisi Çözümleri. Bağlı olguğu ders:MAT 201

TCE 204
TCE 204 Topoğrafya ve Mühendislik Ölçümleri (3-2) 4
Topoğrafya mühendisliğinin tanımı. Uzaklık ölçümleri. Açı ölçümü. Hatalar. Liverman işlemleri. Yükselme ve azalma.Yükseklik ayarlaması. Travers ölçümü. Azimuth açısı ve koordinat hesaplamaları. Alan ve hacim hesaplamaları. Kontur hesaplaması. Arazi aplikasyonları. Ölçek. Boyuna ve enine kesitler. Poligon hesaplamaları.

TCE 222
TCE 222 Dinamik (3-1) 3
Maddesel Noktanın Kinematiği ve Kinetiği , Atalet Çevresi, Newton Kanunları ,İmpuls ve Momentum, İç Kuvvet Alanı, Potansiyel Kinetik Enerji, Direnç Hareket, Titreşim, Evrensel Çekim, Rijit Cisim Dinamiği, Eksenel Dönem , Düzelme ve Rölatif Hareket.
Bağlı olduğu ders : CE 221

TCE 224
TCE 224 Mukavemet (4-1) 3
Giriş, Temel ilkeler ve sınıflandırma, Mukavemetin dayandığı temeller, İç kuvvetler, Gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları.( Hooke kanunları ), Katı cisimlerin mekanik özellikleri, Emniyet katsayısı ve emniyet gerilmesi, Kirişlerde iç kuvvetler, Kesit tesiri diyagramları, Kirişlerde deformasyon yöntemleri (Çift İntegrsayon yöntemi), Atalet momenti, Basit mukavemet halleri (eksenel normal kuvvet, kesme kuvveti, burulma momenti, düz ve eğik,eğilme), Kolonlarda burkulma teorisi. Bağlı olduğu ders : CE 221

TCE 244
TCE 244 Yapı Malzemeleri (3-2) 4
Bağlayıcı maddeler, alçı, kireç, çimento ve çeşitleri, özellikleri, üretim aşamaları ve bu malzemelerle ilgili testler. Agregalar, elek analizi ve fiziksel testleri, taze ve sertleşmiş beton özellikleri. Beton karışım hesabı. Bütümlü tecrit malzemeleri. Ahşapın fiziki ve mekanik özellikleri. Bağlı olduğu ders :CE 241

MAT 305
MAT 305 (MATE 301) - SAYISAL ANALİZ (3-1) 3
Doğrusal denklem takımlarının çözüm yöntemleri. Doğrusal olmayan denklem ve denklem takımlarının çözüm yöntemleri. İnterpolasyon. Fonksiyon yerleştirme. Sayısal türev ve integral. Adi ve kismi diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.

TCE 300
TCE 300 Yaz Stajı I
Yaz stajında arazi ölçümü, yapı malzemelerinin uygulaması, kontrolü, metraj, keşif ve maliyet hesaplamaları, birim maliyet fiyatı belirleme, mühendislik çizimleri yapılır. Yaz stajının tamamlanması için minimum süre 30 iş günüdür.

TCE 306
TCE 306 İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (3-1) 3
Betonarme, çelik ve ahşap yapıların SAP2000, IDECAD ve STA4CAD programları kullanılarak tasarım ve analizi.
Bağlı olduğu ders : FİZ 102

TCE 351
TCE 351 Ulaşım Mühendisliği (3-1) 3
Yol Mühendisliğinin esasları. Eğim fazlalığı. Güvenli görüş mesafesi. Güvenli geçiş mesafesi. Yatay kurp dizayını.. Dever hesapları. Düşey iç bükey ve dış bükey kurplar.Düşey kurp dizayını. Alan ve hacim hesapları. Brükner Metodu. Bağlı olduğu ders: CE 204

TCE 361
TCE 361 Zemin Mekaniği I (4-1) 4
İnşaat Mühendisliğinde zemin problemleri. Arazi incelemeleri. Zeminlerin tanımlanması ve sınıflandırılması. Faz ilişkileri. Hidrostatik ve fazla (ek) boşluk suyu basıncı. Efektif ve total gerilmeler. Permeabilite, Darcy Kanunu. İki boyutlu sızma problemi ve akım ağları. Mohr – Coulomb kayma direnci teorisi. Kayma direnci parametre ölçümleri. Zemin kompaksiyonu.

TCE 362
TCE 362 Zemin Mekaniği I (4-1) 4
Zemin kütlesinde gerilmeler. Sukunette, aktif ve pasif yanal toprak basınçları. Rankine ve Coulomb teorileri. İstinat (dayanma) duvarları tasarımı. Konsolidasyon teorisi. Bir boyutlu konsolidasyon oturma hesabı. Taşıma kapasitesi. Şev stabilitesi. İnşaat sonu ve uzun zaman stabilitesi.

TCE 371
TCE 371 Akışkanlar Mekaniği (4-1) 4
Akışkan özellikleri. Viskosite Akışkanların statiği, Düzlem ve Eğrisel Yüzeylere gelen Hidrostatik Basınç Kuvvetleri. Yüzeyde olan ve Batan Objelerin Stabilitesi Akışkanlar Kinematiği, Akışkanların Temel Akım Denklemleri. Sürekli, Enerji ve Momentum Prensipleri. Açık Kanal ve Kapalı Boru Akımları. Potansiyel Akım Teorisi. Bağlı olduğu ders:CE 222

TCE 372
TCE 372 Hidrolik (4-1) 4
Boyut analizi ve model teorileri. Laminer ve türbülans akımlar. Boru hidroliğinde enerji kayıpları, laminer ve türbülanslı akım, Şebeke hesapları. Potansiyel akımlar. Açık kanallarda üniform akım, bileşik kesitler, en uygun kesit kavramı ve savaklar üzerinde akım. Süreklilik denklemleri ve enerji denklemi. Üniform akımlar. Tedrici değişken akımlar. Yüzeysel sıçramalar. Aşınan ve aşınmayan kanal hesapları. Bağlı olduğu ders:CE 371

TCE 374
TCE 374 Hidrolik (3-1) 3
Hidrolojinin tanımı, önemi ve metodları. Hidrolojik çevrim. Yağışın meydana gelişi, ölçülmesi ve ölçümlerin analizi. Buharlaşma ve buharlaşma - tekleme kayıpları. Sızma. Yeraltı suyu akımı. Akım ölçümleri ve debi analizi. Yüzeysel akış. Hidrograflar. Birim hidrograf teorisi ve yağıştan akışa geçilmesi. Hidrografın ötelenmesi. İstatistiğin hidrolojide uygulamaları. Probabilistik ve stokastik yöntemler. Bağlı olduğu ders: MAT 203

TCE 381
TCE 381 Yapı Analizi I (4-1) 4
Yapıların tanımı, sınıflandırılması, İdealleştirilmesi ve modellenmesi, İzostatik sistemlerin (kiriş, çerçeve, üç mafsallı kemer, kafes, kablo) analizi, Tesir çizgileri ve hareketli yükler, İş ve enerji prensipleri ve bunların yapıların yer değiştirme analizinde uygulanması, Hiperstatik yapıların kuvvet yöntemi ile analizine giriş.Bağlı olduğu ders: CE 224

TCE 382
TCE 382 Yapı Analizi II (4-1) 4
Hiperstatik sistemlerin (gerçek yapıların) kuvvet yöntemi ile analizi, Hiperstatik sistemlerin yer değiştirme yöntemleri ile analizi, Açı yöntemi, Moment dağıtma (Cross) yöntemi ve özel konular, Matris deplasman yöntemi, Eleman matrislerinin ve sistem rijitlik matrislerinin oluşturulması. Portal metodu.

TCE 400
TCE 400 Yaz Stajı II
Yaz Stajın da keşif, metraj ve maliyet hesaplamaları, hazırlanan planların araziye uygulanması, beton karışım ve hidrolik projelerin tasarımı için standartların hazırlanması, mühendislik çizimleri yapılmaktadır. Yaz stajı için minimum çalışma süresi 30 gündür.

TCE 431
TCE 431 Yapı Mühendisliği ve İşletmesi (4-1) 4
İnşaat iş makineleri, Mühendislik temel bilgileri, İnşaat iş aletlerinin, tarifi, türleri, seçimi, verimlerinin değerlendirilmesi ve tartışılması. Yapı iş yasası, ortak işler için genel şartname, işçi hakları. İnşaat yapı sektörünün genel profili, firma ve arazi organizasyonu, iş programlarının hazırlanması, iş ve işçi güvenliğinin sağlanması, insan hakları ve ilişkilerinin değerlendirilmesi. Bir inşaat projesi için gerekli metraj hesapları ve resmi evrak işlerini kapsayan bir proje.

TCE 435
TCE 435 Şantiye Teknikleri (Teknik Şeçmeli) (3-0) 3
Bina, köprü, tünel, havalanma, baraj ve liman şantiye organizasyonu. Yapı iş programı kuralları:
İş programları; malzemeler; işgücü ve ekipman istekleri. Servis yolları ve köprüleri. Kaya delme ve patlatma metotları.

TCE 437
TCE 437 Bina Yapımı (Teknik Şeçmeli) (3-0) 3
Yapı Sistemini seçme şekli. Binanın kullanım amacına uygun olarak malzeme seçimi. Isı, su ve nem oranının yapı malzemeleri üzerindeki etkisi. Bina yapımı teknikleriyle ilgili detay ve gelişmeler.

TCE 444
TCE 444 Beton Malzemeleri Hakkında İleri Kavramlar (Teknik Şeçmeli) (3-0) 3
Beton malzemeleri ve beton davranışı hakkında ileri kavramlar; çimento kimyası, çimento hidratasyonu, çimento tiplerinin, puzolanik malzemelerin, aggregaların ve kimyasal katkı maddelerin özellikleri ile fiziksel ve kimyasal olarak taze ve sertleşmiş beton davranışına olan etkileri. Beton dürabilitesine giriş; dürabilite problemlerinim tanımı, nedenleri ve korunma yöntemleri. Özel betonların üretimi ve temel özellikleri. Bağlı olduğu ders : CE 244

TCE 457
TCE 457 Yol Tasarımı (Teknik Şeçmeli) (3-0) 3
Basit kurblarda sıfır çizgisi uygulaması. klotoid ve uygulama alanları. Bileşik ve ters kurblar. Yatay kurblarda enkesit – kesit değişikliği. Geçiş mesafelerinin ve deverin bulunması. Yüzey ve yol kenarındaki suyun drenajı. Menfez tasarımı. İstinat duvarlarının tasarımı. Yol kaplama türleri. Zemin, alt – temel, temel, binder ve aşınma tabakalarında kullanılacak malzemeler.

TCE 461
TCE 461 Temel Mühendisliği (4-1) 4
Zemin etüdleri ve arazide numune alma metodları. Zemin emniyet gerilmesi tayin metodları. Temel tasarımında yük kombinezasyonları. Binalarda tolere edilebilecek zemin oturumları. Tekil temeller, duvar altı temeli, sürekli temeller, radye temeller. istinat duvarların tasarımı ve tabitesi. Bağlı olduğu ders: CE 362

TCE 471
TCE 471 Su Kaynakları Mühendisliği I (4-1) 4
Yeraltı suyu tanımı ve hidrolikteki yeri. Doymamış bölgelerde su miktarının değişimleri. Akifer tipleri. Serbest yüzeyli ve basınçlı akiferler. Sabit yüklü ve değişken yüklü analizler. Kuyu hidroliği. Grafik ve Nümerik metodlarla kuyu çözümleri. Boru şebeke sistemleri hidroliği. Pompa ve yerçekimi destekli şebekeler. Şebeke tasarımı ve su dağıtım problemleri.
Bağlı olduğu ders: CE 372

TCE 472
TCE 472 Su Kaynakları Mühendisliği II (4-1) 4
Su Kaynaklarının geliştirilmesi. Barajlar ve baraj hazneleri, Su alma yapıları ve enerji kırıcı yapılar. Farklı model Bağlama çeşitleri. Akarsu düzenlenmesi, ve akarsularda katı madde hareketi. Su kuvveti tesisleri. Sulama ve Kurutma çalışmaları. Su kaynaklarının ekonomik analizi. Bağlı olduğu ders:CE 471

TCE 473
TCE 473 Kıyı Liman Mühendisliği (Teknik Seçmeli) (3-0) 3
Kıyı mühendisliğinin hidroliği, dalga tipleri, dalgalarda sığlaşma, arazi çalışmaları ve laboratuvar deneyleri. Kıyı yapılarının tipleri, dalgakıranlar. Bağlı oldğu ders : CE 372

TCE 474
TCE 474 Temiz ve Atık Su Mühendisliği Projelendirmesi (Teknik Seçmeli) (4-0) 4
Temiz ve atık su miktarı, temiz su kalitesi,temiz ve atık suyun kimyasal ve fiziksel özellikleri. Atık su toplama şebekesi, atık su boru ve aksamları. Atık suyun boru içerisinde akışı, atık su kanalizasyon şebekesinin projelendirmesi. Atık su arıtım tesisleri ve arıtım teknikleri. Bağlı olduğu ders : CE 372

TCE 481
TCE 481 Betonarme (4-1) 4
Betonarmenin genel davranışı: moment – eğim bağlantısı; plastik mafsal ve tekrar toparlama. Bileşik kesme ve eğilme altındaki elemanların davranış ve mukavemeti. Denge burulması, uyumlu burulma, zımbalama ve kapasite tasarımı. Tamir ve güçlendirme kaideleri: kolon, kiriş, döşeme tamirleri ve yapı sistemlerinin iyileştirilmesi. Sismik tasarım kaideleri. Kullanılabilirlik. Detaylama.
Bağlı olduğu ders: CE 224

TCE 484
TCE 484 Çelik Yapıların Tasarımı (4-1) 4
Çelik yapıların davranışı. Çekme elemanları, basınç elemanları, kiriş elemanları, bileşik eğilme ve basınç elemanları, basit çelik yapılar: perçinli, bulonlu ve kaynaklı bağlantılar.
Bağlı olduğu ders: CE 381

TCE 485
TCE 485 Öngerilmeli Beton (3-0) 3
Öngerilmeli beton yapıların tasarımı. Basit kiriş analizi ve tasarımı ile ilgili çeşitli metotlar. Kazık temeller ve mütemadi kirişlerle ilgili çalışmalar.

TCE 486
TCE 486 Yapı Tasarımı (4-1) 4
Tek ve çift yönlü dolu plaklar, asmolen döşemeler. Duvaraltı, tekil, bileşik ve mütemadi temellerle radye temeller. Merdivenler, yapı sistemleri; çerçeveli ve bileşik yapılar, mantar döşemeler ve yığma binalar. Modelleme. Yapı analizi yaklaşık çözümleri ve en kritik yükleme şekilleri. İleri yapı uygulama tekniklerine giriş; prefabrike, öngerilmeli beton ve bileşik yapılar v.s. Profesyonel yetki ve mesuliyet.Bağlı olduğu dersler: CE 382 ve CE 481

TCE 487
TCE 487 Yapı Dinamiğine Giriş (Teknik Seçmeli) (3-0) 3
Dinamik etkilere giriş. Tek ve çoklu serbest hareket sistemleri. Mütemadi sistemler. Hareket denklemi. Yapı dinamiği ile ilgili enerji metotları. Yapı tasarımındaki uygulaması. Yapıların depreme karşı olan davranışları. Bağlı olduğu ders : CE 382

TCE 498
TCE 498 Bitirme Projesi (3-2) 4
Mezuniyet Projesi: İnşaat Mühendisliği teorilerinin kağıt üzerinde veya yerinde uygulanması. Mezuniyet projesi öğrenci tarafından seçilir ve yetkili öğretim görevlisi tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.