Program Bilgi Paketi
Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İnşaat ve Teknik Çizim Teknolojileri Yüksek Tekniker Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir önlisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

KKTC  Yükseköğretim Kurumu (YÖDAK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu önlisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır.

Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 180'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Programın amacı, mezunlarını hem günümüzde kullanılan temel inşaat teknolojilerinin temelini oluşturan temel bilimsel ilkelerle hem de bu ilkelerin pratikte uygulanmasını sağlayan teknikerlik becerileriyle donatmaktır. Mezun olduktan sonra, öğrenciler inşaat teknikeri olarak kariyer yapmak veya isterlerse daha ileri akademik çalışmalar yapmak için gerekli donanıma sahip olmalıdırlar. Mezunlar, esnek olabilen ve nispeten kısa sürede endüstrinin çok çeşitli sektörlerine entegre olabilen profesyoneller olacaktır.

Program Kazanımları
Program Kazanımları
1Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarında yeterli bilgiye sahip olmak; bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme.
2Karmaşık İnşaat problemlerini belirleyebilme, tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.
3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlamalar ve koşullar altında, gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.
4İnşaat uygulamalarında karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için ihtiyaç duyulan modern teknik ve araçları tasarlayabilme, seçebilme ve kullanabilme; bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.
5Karmaşık İnşaat problemlerini veya İnşaat araştırma konularını araştırmak için deney tasarlama ve yürütme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6İnşaat disiplininde ve çok disiplinli takımlarda verimli çalışabilme; bireysel olarak çalışabilme
7Türkçe olarak, hem sözlü hem de yazılı olarak etkin iletişim kurabilme; yazılı raporlar yazabilme ve kavrayabilme, tasarım ve uygulama raporları hazırlayabilme, etkin bir şekilde sunabilme, açık ve anlaşılır talimatlar verebilme ve alabilme.
8İnşaat uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki küresel ve sosyal etkileri hakkında bilgi sahibi olmak; mühendislikle ilgili güncel konular hakkında bilgi sahibi olmak; İnşaat  çözümlerinin yasal sonuçlarının farkında olmak.
9Etik davranış, mesleki ve etik sorumluluğun bilincinde olmak; İnşaat uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olmak.
10Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi endüstriyel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak; girişimcilik ve yenilikçilik bilincine sahip olmak; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olmak.
11İnşaat alanında veri toplayabilmek ve meslektaşları ile yabancı dilde iletişim kurabilmek. ("Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği", Düzey B1).
12İkinci bir yabancı dili orta düzeyde akıcılıkla, etkin bir şekilde konuşabilmek
13Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini tanımak; bilgiye erişebilmek, bilim ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olabilmek; insanlık tarihi boyunca edinilen bilgileri İnşaat ile ilişkilendirebilme.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
  Program Kazanımları
Ders KoduDers Adı12345678910111213
1.Yıl   -  1. Dönem
İNG101İngilizce I-------223223
MAT!101Matematik I3----31223223
TR101Teknik Resim-----31223223
İNT144Yapı Malzemeleri-----31223223
İNT121Statik3----31223223
BİL101Bilgisayar ve Ofis Uygulamaları32---31223223
KAM100Kampüse Uyum-------------
1.Yıl   -  2. Dönem
İNG102İngilizce II-------223223
MAT102Matematik II3----31222223
TR102Bilgisayar Destekli Çizim-1---31223223
İNT104Topoğrafya I3----31223223
İNT122Mukavemet3----31223223
İNT145Beton Teknolojisi3----31223223
KAR100Kariyer Planlama-------------
2.Yıl   -  1.Dönem
İNT251Karayolu İnşaatı3----31223223
İNT284Çelik Yapılar3----31223223
İNT271Hidrolik ve Hidroloji3----31223223
İNT281Betonarme I3----31223223
İNT201Bilgisayar Destekli Tasarım I-1---31223223
İNT261Zemin Mekaniği I3----31223223
2.Yıl   -  2. Dönem
İNT233Yapı Metrajı ve Maliyeti-----31223223
İNT262Zemin Mekaniği II3----31223223
İNT282Betonarme II3----31223223
Xxx 000TSEÇ I-----31223223
İNT231İşletme Yönetimi-----31223223
AİT101Atatürk İlke Ve İnkilap Tarihi I-------------
3.Yıl   -  1.Dönem
İNT304Topoğrafya II3----31223223
İNT301Bilgisayar Destekli Tasarım II-1---31223223
İNT334Kalite Güvence ve Standartlar-----31223223
Xxx 000TSEÇ II-----31223223
Xxx 000TSEÇ III-----31223223
3.Yıl   -  2.Dönem
İNT300Yaz Stajı-------------
İNT398Bitirme Projesi-----31223223
TUR101Türk Dili-------------
Xxx 000TSEÇ IV-----31223223
İNT372Su Temini ve Atık Sular3----31223223
Xxx 000TSEÇ V-----31223223
Teknik (Alanla İlgili) Seçmeli Dersler
İNT307Bilgisayar Destekli Çizim II-1---31223223
İNT316Genişletilmiş Bilgisayar Uygulamaları-----31223223
İNT324İleri Mukavemet3----31223223
İNT332Yapı ve İşletme Araşrırma Teknikleri-----31223223
İNT335Yapı Şantiyesi Teknikleri-----31223223
İNT336İş Güvenliği Ve Sağlık-----31223223
İNT337Bina İnşaatı-----31223223
İNT341Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi-----31223223
İNT344Beton Malzemeleri-----31223223
İNT345Betonarme Yapıların Davranışı-----31223223
İNT349Binalarde Ahşap Kullanımı-----31223223
İNT352Ulaşım Mühendisliği II3----31223223
İNT313Yapılarda Hasar Tespiti-----31223223
Mezunlar İçin İş Olanakları

İnşaat ve Teknik Çizim Teknolojileri Yüksek Tekniker Programından mezun olanlar yapı tasarım ofislerinde veya her türlü yapı şantiyesinde iş bulabilirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans programlarına başvurabilirler.

Programın Yapısı

İnşaat ve Teknik Çizim Teknolojileri Yüksek Tekniker Programı toplam 180 AKTS kredilik 34 dersten oluşmaktadır.

Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her yarıyılda en az 5 ders vardır.

Her programda KKTC Yükseköğretim Kurulu (YÖDAK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.

  1. sınıftan itibaren her yarıyılda seçmeli dersler açılır.

Bu önlisans programında en az 5 teknik seçmeli ders bulunmaktadır.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER
 

ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ

Kampüs OryantasyonuYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
Kariyer planlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar.
 

YÖDAK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER

 

Türk Dili I

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre KKTC^deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve IIBu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
1 . Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
İNG101İngilizce I2233
MAT101Matematik I3035
TR101Teknik Resim2235
İNT144Yapı Malzemeleri2235
İNT121Statik3036
BİL101Bilgisayar ve Ofis Uyg.2234
KAM100Kampüse Uyum0002
Toplam30

 

1.Yıl Bahar Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
İNG102İngilizce II2233
MAT102Matematik II3036
TR102Bilgisayar Destekli Çizim2235
İNT104Topoğrafya I2235
İNT122Mıkavemet3035
İNT145Beton Teknolojisi2234
KAR100 Kariyer Planlama0002
Toplam30

 

2. Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
İNT251Karayolu İnşaatı3035
İNT284Çelik Yapılar3035
İNT271Hidrolik ve Hidroloji2235
İNT281Betonarme I3035
İNT201Bilgisayar Destekli Tasarım I2235
İNT261 Zemin Mekaniği I2235
Toplam30

 

2.Yıl Bahar Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
İNT233Yapı Metrajı ve Maliyeti2236
İNT262Zemin Mekaniği II2236
İNT282Betonarme II3035
Xxx 000TSEÇ I3036
İNT231Su Temini ve Atık Sular3036
AİT101Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I2022
Toplam30

 

3.Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
İNT304Topoğrafya II2236
İNT301Bilgisayar Destekli Tasarım II2236
İNT334Kalite Güvence ve Standartlar3036
Xxx 000TSEÇ II3036
Xxx 000TSEÇ III3036
Toplam30

 

3.Yıl Bahar  Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
İNT300Yaz Stajı4
İNT398Bitirme Projesi2446
TUR101Türk Dili2022
Xxx 000TSEÇ IV3036
İNT372Su Temini ve Atık Sular3036
Xxx 000TSEÇ V3036
Toplam30

 

 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
İNT307Bilgisayar Destekli Çizim II3036
İNT316 Genişletilmiş Bilgisayar Uygulamaları3036
İNT324İleri Mıkavemet3036
İNT332Yapı ve İşletme Araştırma Teknikleri3036
İNT335Yapı Şantiyesi Teknikleri3036
İNT336İş Güvenliği ve Sağlık3036
İNT337Bina İnşaatı3036
İNT341Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi3036
İNT344Beton Malzemeleri3036
İNT345Betonarme Yapıların Davranışı3036
İNT349Binalarda Ahşap Kullanımı3036
İNT352Ulaşım Mühendisliği II3036
İNT313Yapılarda Hasar Tespiti3036
Ek Bilgiler
EK BİLGİLER
Mezun olabilmek için toplam 180 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. İnşaat ve Teknik Çizim Teknolojileri Yüksek Tekniker Programı öğrencileri, toplam 180 AKTS kredisi sağlamak için teknik ve teknik olmayan seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır.

Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi

İnşaat ve Teknik Çizim Teknolojileri Yüksek Tekniker Programı öğrencileri mezun olabilmek için 5 tane teknik seçmeli ders almak zorundadır.

Bu dersler Teknik Seçmeli Dersler listesinden seçilmelidir. Bu listede yer almayan dersler teknik seçmeli ders olarak kabul edilemez.

Seçmeli derslerin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır.

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Destek Birimi’ne başvurunuz. İletişim: engelsiz@neu.edu.tr
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

 

 

 

NOTHARF NOTUKATSAYIAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49-00FF0.0F

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.

 

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlar arası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)

 

I (Incpmplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal, hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu önlisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

  • En az 180 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
  • 00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
  • Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Tunç Mirata, Koordinator, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet anketi