Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Teknolojileri Ön Lisans programı diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir ön lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 120'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Programın amacı, mezunlarını hem günümüzde kullanılan ve geçerli temel iletişim becerileri  temelini oluşturan temel bilimsel ilkelerle hem de bu ilkelerin pratikte uygulanmasını sağlayan İletişim becerileriyle donatmaktır.

Radyo, sinema ve özellikle televizyon günümüzde tüm dünya toplumları üzerinde en çok etkili olan kitle iletişim araçlarıdır. Bu araçlarda çalışan eleman sayısı giderek artmaktadır. Bölümümüz öncelikle, radyo ve televizyon yayıncılığında düşünülebilecek her görev için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Verdiğimiz eğitim, öğrencileri bir yandan teknik beceri sahibi yaparken, öte yandan onların bilgili, dünyayı kavrayabilen, toplumsal sorumluluk sahibi, meslek ahlâkını öğrenmiş, etik ilke ve kurallara uyan çok yönlü iletişimciler olarak yetişmelerini sağlamaktadır.

Evrensel değerlere sahip, Çoğulcu ve eleştirel düşünebilen, Araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş, Çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan, Radyo TV Sinema bölümü özelinde, mezunların akademik alandaki birikimlerinin değerlendirilmesi amacıyla, zengin akademik kadronun önderliğinde yeni akademisyenler yetiştirmek; alanda söz sahibi olacak ve fiilen mesleki dünyaya yenilikler katacak öğrenci gelişimini teorik ve uygulama alanında destekleyecek bireyler yetiştirmektir.

Mezun olduktan sonra, öğrenciler iletişim uzmanı olarak kariyer yapmak veya isterlerse daha ileri akademik çalışmalar yapmak için gerekli donanıma sahip bireyler olarak yetiştirilmektedirler.

Radyo ve Televizyon Programcılığı Önlisans Programının amacı radyo televizyon programları konusunda gerekli kurumsal bilginin yanında, radyo ve televizyon programcılığı süreçlerini yönetme, çeşitli programlar üretme ve yayınlayabilme bilgisini edindirerek mezun olunmasını sağlamaktır. Böylelikle, bu programda başta radyo ve televizyon olmak üzere farklı kitle iletişim ortam ve araçlarının kulanım yerlerini ve biçimlerini bilen, radyo ve televizyon alanı ile ilgili karşılaştığı sorunları çözmeye yönelik doğru bilgi kaynaklarına ulaşabilen, radyo ve televizyon programları üreten ekiplerin içinde sorumluluklarını yerine getirebilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Program Kazanımları
Program Kazanımları
1Alana ilişkin strateji ve yöntemlerin belirlenmesi ve hazırlık süreci ve alana ilişkin kurumsal araçların, doğru izlenebilmesi tahlili ve birliktelik süreçlerinde işbirliği sağlanması. Radyo Televizyon Teknolojileri alanına uygun araştırma yapabilme ve uygulma alanında yeterli tecrübeye sahip olabilme.
2Öğrencilerin alanla ilgili iletişim yeteneklerinin ve ekipman kulanabilme yeterliliğinin saptanması ve mesleğe ilişkin edinilen birikimlerin, doğru, düzgün ve yerinde kulanımı için terimsel dil yeterliliği. Akademik bilgi ile desteklediği fikirlerini hayata geçirme.
3Alana ilişkin bilgi ve becerilerin uygulanması ve uygun kurumların değerlendirilmesi. Öğrencilerin etkili iletişim stratejileri geliştirmelerine yardım edebilme ve teknik techizat kullanımında yeterli olabilme.
4Alan kökenli kurum ve kuruluşlarda fiili ve kuramsal öğretilerin analizini yapabilme. Radyo Televizyon  bölümüne ilişkin uygulamalar ve alan seçimlerinin belirlenmesi ve teknik olanaklarnın saptanması.
5Yaratıcı ve eleştirel düşünceyi önemseme ve eğitsel süreçte deneyimleme. Alanı dışında en az bir alanda akademik bilgi sahibi olma. Eğitim ve öğretim sürecinin kamusal alanla entegrasyonu ve kavramların ve teknolojilerin kullanılması.
6İletişim alanındaki terim ve kavramları doğru ve etkin kullanabilme. İletişim ve Radyo Televizyon, Sinema kavramsal çerçevesinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi.
7Uygulama alanlarında çoğulcu ve terimsel düşünebilme yeteneği ve tatbiki. Alana dair mecraların staj ve projeler kapsamında uygulamalı olarak yakından tanınması ve yeniliklerin araştırılması.
8Alana ilişkin kavram ve öğretilerin mesleki terimler aracılığıyla tartışılıp uygulanabilmesi. Akademik bilgiye ulaşma, paylaşma ve bilgiyi üretmede yetkin olma. Alandaki gelişmeleri takip edebilmek ve değerlendirebilmek için doğru düşünce ve anlatı kabiliyetinin kazandırılması.
9Gelişim sürecindeki öğretilerle fiili durumların teknik analizlerinin yapılabilmesi. Alana ilişkin bilgi ve becerilerin uygulanması ve uygun kurumların değerlendirilmesi.
10Eğitim ve öğretim sürecinin kamusal alanla entegrasyonu ve kavramların anlatılabilmesi. Sosyal sorumluluk projeleri ve uygulamalar kapsamında ilgili kurumlarla işbirliği ve özgün projeler yaratma.
11Alana ilişkin yayın ve akademik çalışmaların takip edilmesi ve akademik dilin kullanımı. Radyo Televizyon alanındaki kavram ve terimlerin doğal mecrasında kullanımı.
12Sağlıklı iletişim için anlatı materyallerinin kullanılabilmesi Öğrencilerin alanla ilgili iletişim yeteneklerinin ve ekipman kullanabilme yeterliliğinin saptanması.
13Alana ilişkin katıldıkları ortamda, mesleki profesyonellik ve etik çerçevede davranma. Alana ilişkin yayın ve akademik çalışmaların takip edilmesi ve akademik dilin kullanımı ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
  Program Kazanımları
Ders KoduDers Adı12345678910111213
1.Yıl   -  1. Dönem
İLF101İletişime Giriş5---44---3---
GZT205Haber Yazımına Giriş5----5-4--5--
TUR101Türk Dili ve Yazım Kuralları I------34---5-
ING101İngilizce I-------5--4-3
AİT101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-----3--55---
RTS203Radyo Program Yapımı5----4----43-
RTS422Işık ve Kamera5----4----43-
KAM100Kampüse Uyum--5---5--5---
BİL101Bilişim Teknolojileri I-5---3-----4-
1.Yıl   -  2. Dönem
İLF108İletişim Tarihi5---44---3---
İLF122Sosyoloji--55-------4-
TUR102Türk Dili ve Yazım Kuralları II------34---5-
ING102İngilizce II-------5--4-3
AİT102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II-----3--55---
RTS101Radyo Ve Televizyona Giriş5----5-4--5--
KTK100Kıbrıs Kültürü ve Tarihi--3------4--5
KAR100Kariyer Planlama3-----5-5---4
BİL102Bilişim Teknolojileri II-5---3-----4-
2.Yıl   -  1.Dönem
RTS321Uygulamalı Televizyon Çalışması4--5--455--4-
RTS301İç Staj 145-5--455--4-
RTS325Radyo Televizyon Haberciliği3-5-5--4---44
RTS241Kurgu 15----4----43-
Xxx 000Seçmeli Ders             
Xxx 000Seçmeli Ders             
2.Yıl   -  2. Dönem
RTS205Televizyon Program Yapımı5----5-4--5--
RTS302İç Staj 245-5--455--4-
RTS432Kısa Film Yapımı-----54---5--
RTS240Bitirme Projesi-5-------4-4-
Xxx 000Seçmeli Ders             
Xxx 000Seçmeli Ders             
 

 

 

              
Seçmeli Dersler
RTS401Radyo TV’de Müzik--------5-54-
İLF303Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Ve Teknikleri5444---------
İLF311Kamuoyu Araştırmaları--55-------4-
İLF341Kitle İletişim Araştırmaları--55-------4-
İLF413İletişim Etiği-----55---4-3
RTS407Film Türleri-------------
RTS413Görüntü Estetiği-5--5-------4
İLF332Telif Hakları---34--5--5--
İLF334Basın Hak ve Özgürlükleri---34--5--5--
İLF361Etkili İletişim Teknikleri5---44---3---
İLF453Dijital Medya ve Etik-4--3--2-----
SEC211Televizyon Haber ve Programlarında Etik Sorunlar-4--3--2-----
RTS233TV Program Türleri5----5-4--5--
RTS243Radyo Stüdyo Uygulamaları4--5--455--4-
İLF405Kültürel Çalışmalar----45--5--3-
İLF444İletişim ve Modernlik-5---4-3-3---
RTS406Film Eleştiri Analiz--4----4--5--
SEC282Çağdaş Edebiyat ve Sinema------44--54-
İLF279Toplumsal Hareketler ve Sinema4--35--5----5
GİT303Sanat İncelemeleri------44--54-
RTS245Kurgu 25----4----43-
FOKT202Film Kameramanlığı-5------4--3-
CFA309/ SCM447Ses Teknikleri 1--------55-4-
CFA308Ses Teknikleri 2--------55-4-
İLF355Radyo Televizyon Atölyesi54----4--4---
CFA205Öykü Tasarımı3----4-----45
TUR221Diksiyon ve Hitabet--5-5--5--4--
İLF356Haber ve Sunum Teknikleri3---5--4---44
SEC116Mesleki İletişim5--43--4--3--
GZT206Röportaj Teknikleri5--4------3-2
İLF311Kamuoyu Araştırmaları5-4-4-5----3-
İLF306Kişilerarası İletişim5-4-4-5---3--
RTS321Ses ve Görüntüde Temel Kavramlar5----5-4--5--

 

 

RTS431TV Metin Yazarlığı             
İkinci Yabancı Diller
Xxx 000İkinci Yabancı Diller ILütfen Bir Dil Seçiniz
Xxx 000İkinci Yabancı Diller IILütfen Bir Dil Seçiniz
Xxx 000İkinci Yabancı Diller IIILütfen Bir Dil Seçiniz
Xxx 000İkinci Yabancı Diller IVLütfen Bir Dil Seçiniz

 

* 1 En Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 En Yüksek

Mezunlar İçin İş Olanakları

Radyo, Televizyon teknolojileri bölümünden mezun olan öğrenciler, dizi yapım şirketlerinde medya alanındaki birçok kuruluşta, televizyon kanallarında, basın kuruluşlarında, yapım şirketleri ve reklam ajansları gibi görsel işitsel içerik sağlayan kuruluşlarda metin yazarı, senaryo yazarı, yapımcı, yönetmen, görüntü yönetmeni, sunucu, muhabir, haber editörü, kameraman, resim seçici, kurgu operatörü , teknik yayınlar sorumlusu, kameramnalık gibi teknik branşlarda da görev alabilmektedirler. Ayrıca ticari her türlü kuruluş ve devlet kurumlarında basın danışmanlığı, medya ilişkileri gibi alanlarda çalışabilirler. Mezunlarımız lisans programlarına devam ederek akademik kariyer yapabilme olanakları da vardır.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

Radyo, Televizyon Teknolojilkeri  lisans programı toplam 120 AKTS kredilik 30 dersten oluşmaktadır.

Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.

  1. 2. sınıftan itibaren her yarıyılda seçmeli dersler açılır.

Seçmeli derslerin %25'i diğerbölüm veya  fakültelerden alınabilir.

Her önlisans programında en az 5 seçmeli ders bulunmaktadır.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER
 

ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİ

Kampüse UyumYDÜ'deki kampüs hayatını tanımak için, öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminin başında bu derse kaydolurlar.
Kariyer PlanlamasıÖğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için birinci sınıfın ikinci döneminin başında bu derse kayıt olurlar.
Kıbrıs Tarihi ve Kültürü

 

 

Bu ders öğrenciler tarafından birinci sınıfta alınır ve yerel tarih ve kültürü tanımalarına yardımcı olmayı amaçlar.
 

YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLER

 

Türk Dili I-II

(Bu dersin yerine, uluslararası öğrenciler için "Yabancılar için Türkçe I ve II")

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

Bu dersler, Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
Bilişim TeknolojileriBu ders, öğrencilere temel bilişim teknolojileri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak için Türkiye'deki tüm önlisans ve lisans programlarında öngörülmektedir.
Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I ve IIBu dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu

İlgili derslerin detaylarını görmek için (dersin amaçları, öğrenme kazanımları, içerik, değerlendirme ve AKTS ders yükü), ders koduna tıklayınız.

 

1 . Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
İLF101İletişime Giriş3034
RTS203 Radyo Program Yapımı3034
TUR101Türk Dili 12022
İNG101İngilizce I3033
AİT101Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi I2022
GZT205 Haber Yazımına Giriş3033
BİL101 Bilişim Teknolojileri2234
KAM100 Kampüse Uyum0002
Toplam30

 

1.Yıl Bahar Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
İLF108İletişim Tarihi3037
BİL102 Bilişim Teknolojileri II2234
TUR102Türk Dili II2022
ING102İngilizce II3033
AİT102Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi II3022
RTS101 Radyo ve Televizyona Giriş3035
KTK100 Kıbrıs Kültürü Ve Tarihi3022
KAR100Kariyer Planlama0002
RTS201 Televizyonun Temel Kavramları3035
Toplam30

 

 

 

2. Yıl Güz Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
Rts321 Uygulamalı Televizyon Çalışması2235
RTS301 İç Staj 12235
RTS325 Radyo Televizyon Haberciliği3035
RTS241 Kurgu 12235
Xxx 000 Seçmeli  35
Xxx 000 Seçmeli  35
       
Toplam30

 

 

2.Yıl Bahar Dönemi
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
RTS205 Televizyon Program Yapımı3035
RTS432 Kısa Film Yapımı2235
RTS302 İç Staj 22235
RTS240 Bölüm Projesi2235
Xxx 000 Seçmeli  35
Xxx 000 Seçmeli  35
       
Toplam30

 

 

 

 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITEORİKUYGULAMA/ LABORATUVARYEREL KREDİAKTS
RTS401Radyo TV’de Müzik3035
GZT408Yerel Basının Güncel Sorunları3035
RTS431TV Metin Yazarlığı3035
RTS413Görüntü Estetiği3035
İLF332Telif Hakları3035
İLF334Basın Hak ve Özgürlükleri3035
İLF303 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri3034
İLF311 Kamuoyu Araştırmaları3035
İLF341 Kitle İletişim Araştırmaları3035
Ilf413İletişim Etiği3035
Ilf431Siyasal İletişim3035
Rts321Uygulamalı Televizyon Çalışması2235
RTS407 Film Türleri3036
İLF202 İletişim Sosyolojisi3035
RTS241 Kurgu 12235
RTS422 Işık Ve Kamera2234
GZT209Temel Fotoğrafçılık2235
RTS329Türk Sineması3037
RTS233TV Program Türleri3035
RTS243Radyo Stüdyo Uygulamaları2235
İLF371/ SCM326Medya ve Eğitim3035
İLF415/ SCM391Medya Okuryazarlığı3035
SEC282Çağdaş Edebiyat ve Sinema3035
İLF279Toplumsal Hareketler ve Sinema3035
İLF405 Kültürel Çalışmalar3035
İLF444İletişim Ve Modernlik3035
RTS406Film Eleştiri Analiz3035
FOKT202 Film Kameramanlığı2235
CFA309/ SCM447 Ses Teknikleri 12235
CFA308 Ses Teknikleri 22235
İLF355 Radyo Televizyon Atölyesi3035
CFA205 Öykü Tasarımı3035
TUR221 Diksiyon ve Hitabet2235
İLF356 Haber ve Sunum Teknikleri2235
SEC116 Mesleki İletişim3035
GZT206 Röportaj Teknikleri3035
İLF311 Kamuoyu Araştırmaları3035
İLF306 Kişilerarası İletişim3035
RTS431 TV Metin Yazarlığı3035
RTS321 Ses ve Görüntüde Temel Kavramlar3035
Ek Bilgiler
EK BİLGİLER
Mezun olabilmek için toplam 120 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Radyo Televizyon Teknolojileri önlisans programıöğrencileri, toplam 120 AKTS kredisi sağlamak için teknik ve teknik olmayan seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır.

Radyo Televizyon Sinema bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 7 tane seçmeli ders alabilir.

Bu Seçmeli Dersler seçmeli dersler listesinden seçilmelidir.

Seçmeli derslerin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır.

Bunlar, Ortak Dersler Koordinasyon Birimi (odk.neu.edu.tr) tarafından sunulan Genel Seçmeli Dersler (SEC kodlu dersler) veya Oluşturulan Ortak Seçmeli Dersler arasından seçilebilir. Bu derslerin listesi her dönem güncellenir.

SEC derslerinin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır

* Radyo Televizyon Sinema bölümü öğrencileri, yeni bir seçmeli, SEC dersi seçerken, müfredatlarında daha önce almış oldukları veya müfredatlarında almış oldukları herhangi bir dersle veya henüz almadıkları herhangi zorunlu bir dersle aynı, benzer veya daha az kapsamlı olmamasına dikkat etmelidir. Aksi durumda,  almış oldukları dersler seçmeli ders sayılmayacak ve müfredatta yer alan herhangi bir yeterliliği sağlamayacaktır.

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

 

 

 

NOTHARF NOTUKATSAYIAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49-00FF0.0F

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.

 

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlar arası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)

 

I (Incpmplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal, hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu ön  lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

  • En az 120 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
  • 00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
  • Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

XXX, Program Başkanı, Meslek Yüksek Okulu, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet anketi